Algemene Voorwaarden

Inleiding :

Het bedrijf ONCE UPON A TIME SASU biedt verschillende soorten producten aan via zijn website gaminetgamine.com voor kinderen van " maanden tot 10 jaar. ONCE UPON A TIME SASU is voornamelijk actief in de distributie van producten die zijn gereserveerd voor abonnees. De abonnementen op gamin gamine. die ONCE UPON A TIME SASU aanbiedt, worden afgesloten via de website gaminetgamine.com (hierna de Site genoemd). Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen bij het contract met betrekking tot gaminetgamine.com. Door het enkele feit dat zij haar bestelling op de Site valideert, verklaart de Abonnee dat zij de voorwaarden van deze bestelling en het geheel van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden worden op de Site beschikbaar gesteld aan klanten op het moment van aankoop van een abonnement en andere producten. Deze voorwaarden zijn van toepassing in hun bepalingen op de dag van inschrijving volgens hun bewoordingen op de Site. Zij kunnen echter aan verandering onderhevig zijn.Artikel 1 - De onderneming
gaminetgamine.com wordt uitgegeven door ONCE UPON A TIME SASU dat een kapitaal heeft van 1.000 euro en geregistreerd is in het Handels- en beroepsregister, RCS, van Parijs op het nummer 849 416 011 en met intracommunautair btw-nummer: FR39 849 416 011, het hoofdkantoor is gevestigd op 98 Rue Jean Pierre Timbaud, 75 011 in Parijs. Indien u contact wil opnemen met ONCE UPON A TIME BV of de website, raadpleeg dan hallo@gaminetgamine.com.


Artikel 2 - Rechtsbevoegdheid
Om zich te kunnen abonneren op gamin gamine en om kinderkleding te kopen, is het noodzakelijk om niet alleen meerderjarig, maar ook wettelijk bevoegd te zijn.


Artikel 3 - Doel
Centraal staat hier het nemen van een abonnement dat recht geeft op de dienst van gamin gamine. Deze dienst bestaat uit de maandelijkse uitzending van een "bundel” die bestaat uit kleding of soortgelijke producten alsmede diverse andere producten (textiel).


Artikel 4 - Abonnementsovereenkomst
De abonnementsovereenkomst die het onderwerp is van deze algemene verkoopvoorwaarden bestaat uit de verzending per kalendermaand van een "bundel" die bestaat uit kleding of soortgelijke producten, alsmede uit verschillende andere accessoires. Door zich te abonneren op een van de abonnementsformules van gamin gamine, aanvaardt de Abonnee de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de Abonnee erkent dat zij deze zonder voorbehoud en met volledige kennis van zaken heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Om een goede administratie van het abonnement op een van de gamin gamine abonnementen te waarborgen, wordt een formulier aan de Abonnee voorgelegd dat de Abonnee moet invullen met zijn of haar persoonlijke gegevens. De informatie die aan ONCE UPON A TIME SASU wordt verstrekt, moet correct zijn en de Abonnee moet ervoor zorgen dat deze informatie klopt op het moment van inschrijving. Indien er sprake is van invoerfouten kan ONCE UPON A TIME SASU niet aansprakelijk worden gesteld voor deze invoerfouten en de gevolgen.


Artikel 5 - Geografisch gebied
Gamin gamine is beschikbaar in alle landen die worden vermeld op het inschrijfformulier. Abonnementen die niet aan deze geografische voorwaarde voldoen, kunnen niet in aanmerking worden genomen.


Artikel 6 - Toegang tot de dienst
De Site gaminetgamine.com is in principe zeven dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk voor de Abonnee, behalve in geval van onderbreking, al dan niet vrijwillig, met name voor onderhoudsdoeleinden of overmacht. Aangezien ONCE UPON A TIME SASU in feite door haar activiteit gebonden is aan een inspanningsverplichting, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, van welke aard dan ook, als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website gaminetgamine.com


Artikel 7 - Abonnement
Wij bieden drie abonnementen aan voor op gaminetgamine: een maandelijks abonnement met een maandelijkse betaling dat maandelijks opzegbaar is, en een driemaandelijks of halfjaarlijks cadeau-abonnement met een eenmalige betaling.

- Maandelijks abonnement, met maandelijkse betaling.
Het maandelijkse abonnement abonneert de Abonnee op de maandelijkse verzendservice van een bundel totdat een partij besluit om dit contract te beëindigen. Door het accepteren van dit aanbod accepteert de Abonnee een maandelijkse bankafschrijving van een bedrag dat bij je eerste bestelling is vastgesteld. Zolang het abonnement voortduurt, worden de kosten van het abonnement vanaf de vijtiende in rekening gebracht en ontvangt jij de bundel uiterlijk tussen de tiende en de vijfetwintigste van de maand.

De Abonnee kan haar maandabonnement te allen tijde opzeggen overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Door zich te abonneren verklaart de Abonnee deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en deze zonder voorbehoud en met kennis van zaken te aanvaarden.

- Het kwartaalabonnement cadeau geven, met een éénmalige betaling.
Het kwartaalabonnement geeft je de mogelijkheid om zelf een derde partij in te schrijven voor een periode van drie maanden. De betaling van dit abonnement gebeurt in één keer. Door zich te abonneren verklaart de Abonnee kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud en met kennis van zaken te hebben aanvaard.

- Het halfjaarlijkse abonnement cadeau geven, met een éénmalige betaling.
Met dit abonnement kun je een andere partij voor een periode van zes maanden inschrijven. De betaling van dit abonnement gebeurt in één keer. Door zich te abonneren verklaart de Abonnee deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en deze dus zonder voorbehoud en met kennis van zaken te hebben aanvaard.


Artikel 8 - Abonnement op de nieuwsbrief
Door de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de inschrijving op een van de abonnementsformules van gamin gamine geeft de Abonnee ONCE UPON A TIME SASU de toestemming om hem/haar e-mails te sturen naar het adres dat hij/zij bij de inschrijving heeft opgegeven. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan op elk moment via "Mijn account" of door contact op te nemen via hallo@gaminetgamine.com


Artikel 9 - Afmelden
Alleen abonnees met een maandabonnement kunnen zich afmelden. De Abonnee kan zijn maandabonnement te allen tijde opzeggen via "Mijn account". De opzegging moet plaatsvinden vóór de automatische incasso aan het einde van de maand. Gebeurt dit na het automatisch incasso, dan wordt de bestelling geacht te zijn voltooid voor die betreffende maand. De opzegging wordt dan in aanmerking genomen voor de volgende maand. De uitschrijving kan ook voortvloeien uit de beslissing van ONCE UPON A TIME SASU overeenkomstig de voorwaarden die in het artikel met betrekking tot de deactivering van een klantenrekening zijn vastgelegd. In geval van uitschrijving verliest een klant, die vanwege zijn anciënniteit een abonnement tegen een lagere prijs geniet, dit privilege en zal hij het huidige tarief moeten betalen als hij zich opnieuw wil inschrijven.

Bij een abonnement met een verplichte verbintenisperiode kan de Abonnee zich na afloop van de verbintenisperiode uitschrijven.


Article 10 – Bestellingen
Wanneer de Klant via de Site een bestelling plaatst en betaalt (hierna bestelling genoemd) aanvaardt hij/zij de algemene voorwaarden, alsook de prijs, de hoeveelheden, de leveringstermijnen en de beschrijving van de voor verkoop beschikbare producten.

ONCE UPON A TIME SASU zal vervolgens een bevestigingsmail sturen naar de Klant van de bestelling

Indien een Product niet beschikbaar is, zal ONCE UPON A TIME SASU de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen. De annulering van de bestelling en de terugbetaling ervan, indien mogelijk, zullen dan worden verwerkt.

ONCE UPON A TIME SASU behoudt zich ten alle tijden het recht om iedere bestelling en/of levering te annuleren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling door de Klant, of in het geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Site van ONCE UPON A TIME SASU.

Ook kan ONCE UPON A TIME SASU niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout bij het invoeren van het betreffende e-mailadres, of in geval van niet-ontvangst van het elektronische bericht ter bevestiging van de Bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ONCE UPON A TIME SASU van de juiste contactgegevens te voorzien. In dit geval wordt de verkoop als definitief beschouwd, behalve in geval van annulering van de Bestelling door ONCE UPON A TIME SASU. De Klant kan desalniettemin zijn herroepingsrecht uitoefenen onder de voorwaarden voorzien in artikel 6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.


Artikel 11 - Tarieven en betaling
De tarieven voor de maandelijkse levering van de bundel vind je op gaminetgamine.com, inclusief BTW. Tarieven zijn onder voorbehoud. Als de tarieven zijn aangepast, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op toekomstige bestellingen. Reeds betaalde bestellingen worden niet beïnvloed door de tariefwijzigingen. De betaling geschiedt met een creditcard of via iDeal. De betalingen worden beveiligd door middel van encryptie van de gegevens om te voorkomen dat deze informatie door een derde partij wordt onderschept. Het bedrijf ONCE UPON A TIME SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmiddelen. Binnen drie dagen na ontvangst van de abonnementsaanvraag wordt een verzoek tot het afschrijven van het bedrag op de bankrekening naar de betalende organisatie gestuurd. Het contract wordt gesloten na ontvangst van de machtiging om de afschrijving te kunnen doen door de betalende organisatie. In overeenstemming met de geldende regelgeving worden de bankgegevens van de Abonnees niet door ONCE UPON A TIME SASU bewaard.


Artikel 12 - Bewijsstukken
De Abonnee erkent de geldigheid en de bewijskracht van de door ONCE UPON A TIME SASU bijgehouden elektronische uitwisselingen en archieven en geeft toe dat deze elementen dezelfde bewijskracht krijgen als een handgeschreven document dat op handgeschreven wijze is ondertekend overeenkomstig de Franse Wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 tot aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologieën met betrekking tot elektronische handtekeningen.


Artikel 13 - De levering van producten
De maandelijkse postdienst van gamin gamine bestrijkt alleen het in het artikel "geografisch gebied" genoemde geografische gebied, d.w.z. alle landen op het inschrijfformulier. De bundels worden maandelijks aan de Abonnees geleverd op het adres dat staat in "Mijn account" en dat de Abonnee op het moment van inschrijving heeft ingevuld. In het geval van een adreswijziging is het de verantwoordelijkheid van de Abonnee om de adresgegevens 15 dagen voor het begin van de nieuwe maand te wijzigen via "Mijn account". ONCE UPON A TIME SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering en de gevolgen daarvan. Als het pakket wordt teruggestuurd naar ONCE UPON A TIME SASU zal een tweede levering worden gedaan op kosten van de Abonnee. Als het pakket weer naar de afzender wordt geretourneerd, vindt er geen nieuwe levering plaats. Gamin gamine is niet verantwoordelijk voor vertraging van de levertijd en eventuele gevolgen hiervan.


Artikel 14 - Terugzending van producten
Producten die op de website gaminetgamine.com zijn besteld door de Klant kunnen niet retour worden gestuurd aan de website tenzij een geleverd product gebreken heeft. De Klant is verplicht om ONCE UPON A TIME SASU binnen de 7 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te brengen van elk bezwaar betreffende het geleverde product (bv.: beschadigde verpakking, reeds geopend, ontbrekende onderdelen). Indien het product defect blijkt te zijn, ontvangt de Klant een nieuw product binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien het product niet voorradig is, ontvangt de Klant een gelijkwaardig product. Er kan geen andere schadevergoeding van ONCE UPON A TIME SASU worden geëist voor het niet ontvangen van een pakket. In ieder geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot de maandelijkse waarde van het abonnement.


Artikel 15 - Overmacht
ONCE UPON A TIME SASU kan niet worden beschouwd als verantwoordelijk voor de volledige of gedeeltelijke contractuele niet-nakoming als gevolg van een geval van overmacht, onafhankelijk van de wil van de onderneming. Een geval van overmacht heeft betrekking op elke gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle valt. Gamin gamine is gedurende de periode van een overmachtsgebeurtenis aansprakelijk voor enige tekortkomingen in de nakomen van contractuele verplichtingen. Gamin gamine. zal echter haar best doen om gedurende deze periode naar beste vermogen te presteren.


Artikel 16 - Intellectueel eigendom
Alle elementen van de website gaminetgamine.com, de (audio)visuele elementen, maar ook de teksten, lay-outs, illustraties, foto's, documenten en andere elementen, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, en door handelsmerken en patenten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de elementen die toegankelijk zijn op gaminetgamine.com, is ten strengste verboden.


Artikel 17 - Herroepingsrecht
In overeenstemming met de geldende teksten in de consumentenwet en in het kader van verkoop op afstand beschikt de Abonnee over een bedenktijd van 14 dagen vanaf de aanvaarding van het abonnementsaanbod. De kennisgeving van de herroeping moet per post of per e-mail worden verstuurd naar ONCE UPON A TIME SASU op het adres dat vermeld wordt in artikel 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden. De termijn van veertien dagen is ook van toepassing in geval van herroeping na ontvangst van de bundel. Deze periode loopt vanaf de ontvangst van de maandbundel. De goederen moeten worden geretourneerd in de originele conditie en verpakking. Elk product dat onvolledig, beschadigd en/of waarvan de verpakking beschadigd is, wordt niet teruggenomen, geruild of terugbetaald. En aangezien het abonnement voor één volledige doos per maand is, is de teruggave van de volledige bundel noodzakelijk. Indien van toepassing zal ONCE UPON A TIME SASU de Abonnee die de uitoefening van zijn herroepingsrecht heeft aangemeld binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping terugbetalen. De rekening van de Abonnee wordt opnieuw gecrediteerd met het bedrag dat is gedebiteerd.


Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud
Gaminetgamine.com blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 19 -
Persoonsgegevens
ONCE UPON A TIME SASU zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten door een hoog niveau van beveiliging te waarborgen, maar ook de klant speelt een rol in de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens.


Artikel 20 - Deactiveren van account
In het geval dat de verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet worden nagekomen, bij betalingsproblemen bij een bestelling, als er bij het aanmaken van de account verkeerde informatie wordt verstrekt of als er handelingen worden verricht die de belangen van gamin gamine kunnen schaden, behoudt de onderneming zich het recht voor om de toegang tot de dienst van gamin gamine op te schorten of om, afhankelijk van de ernst van de handelingen, het abonnement en de account te beëindigen. Het Bedrijf behoudt zich ook het recht voor om te weigeren een contract te sluiten met een Klant die voor dergelijke handelingen is uitgesloten of gesanctioneerd.


Artikel 21 - Persoonsgegevens
U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Site.

gaminetgamine.com garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

gaminetgamine.com zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.


Artikel 22 - Vragen aan gamin gamine
Voor alle informatie of vragen op uw zie de footer (onderaan) op de website www.gaminetgamine.com. Voor specifieke vragen kunt u ons altijd per e-mail bereiken via
hallo@gaminetgamine.com.


Artikel 23 - Aansprakelijkheid
ONCE UPON A TIME SASU kan, in haar hoedanigheid van derde, niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de partnersites van ga, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld in geval van een conflict tussen de Abonnee en een partnersite of een partnermerk. De informatie die de Abonnee in staat stelt zich te identificeren, zoals de login en het wachtwoord, is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie kan enkel gewijzigd worden op initiatief van de Abonnee of gaminetgamine.com, in het bijzonder indien de Abonnee zijn of haar wachtwoord vergeet. De Abonnee is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar identificatie-elementen, hij of zij is verplicht deze geheim te houden. Gaminetgamine.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige openbaarmaking van zijn kant. Elke bestelling die met behulp van de ID en het wachtwoord van de Abonnee wordt geplaatst, wordt geacht door de Abonnee te zijn geplaatst. Gaminetgamine.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door de Abonnee en dus voor het gebruik van dergelijke gegevens door een derde. ONCE UPON A TIME SASU kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met name als gevolg van het gebruik van de geabonneerde diensten; of het nu gaat om schade aan de reputatie, het imago of het verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de door gaminetgamine.com aangeboden diensten.


Artikel 24 - Informatie en vrijheid
De informatie die bij de inschrijving aan de Abonnee wordt gevraagd in de vragenlijst is noodzakelijk voor de goede verwerking van de bestelling en kan worden gedeeld met de contractuele partnerleveranciers van gaminetgamine.com die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. In overeenstemming met het geldende recht heeft de Abonnee het recht zich te verzetten tegen gegevens die op hem betrekking hebben, deze in te zien en te corrigeren. De Abonnee kan verlangen dat alle informatie over hem/haar die foutief, verouderd of onvolledig is of waarvan de inzameling of het gebruik voor communicatie verboden is, wordt gewijzigd, aangevuld, verduidelijkt of verwijderd. Om dit recht uit te oefenen, schrijft de Abonnee ons eenvoudigweg op onze contactpagina. Wij behouden ons het recht voor om de statistieken van de door Abonnees ingevulde formulieren te gebruiken om onze dienstverlening en die van onze partners te optimaliseren.


Artikel 25 - Advertentie op de website gaminetgamine.com
ONCE UPON A TIME SASU is vrij om reclame op de website te tonen, en heeft volledige vrijheid van keuze wat betreft de lay-out van deze advertenties, de adverteerders en de weergave van deze advertenties.


Artikel 26 - Wijziging van de algemene voorwaarden
ONCE UPON A TIME BV behoudt zich het recht voor om in elk geval deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen raadt ONCE UPON A TIME SASU de Klant / gebruiker van de Site aan de Algemene Voorwaden van de Site regelmatig te lezen.


Artikel 27 - Communicatie tussen de Klant en ONCE UPON A TIME SASU
Door abonnee te worden van de Site erkent de Klant dat de uitwisselingen tussen hem en ONCE UPON A TIME SASU voornamelijk elektronisch (via e-mail) zal plaatsvinden, behalve in specifieke gevallen die in deze Algemene Voorwaarden worden beschreven of die door de wet worden vereist.

In het bijzonder aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat de facturen hem per e-mail worden toegezonden.

De Klant erkent contractueel dat de informatie, kennisgevingen en contracten volledig in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving.


Artikel 28 - Toepasselijke wetgeving
Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gereguleerd door het Nederlandse recht. De Abonnee erkent dat de communicatie en de geautomatiseerde gegevens van gaminetgamine.com door de partijen worden beschouwd als bewijs van uitwisselingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.


Artikel 29 -
geschillen
De partijen erkennen dat elk geschil, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken afhankelijk van de aard van het geschil.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang als eerste informatie over onze nieuwe collecties!